website

GiGwi Shining Friends 猫薄荷萤火虫闪光猫玩具

$10.00
描述

GiGwi Shining Friendz Firefly 具有运动传感器闪光灯,可以吸引猫的注意力并让它们着迷。这款玩具中的闪光灯在触摸时会激活,并激发猫的自然狩猎本能。为了增加乐趣,这款猫玩具还填充了最优质的北美猫薄荷。

×